1§ – Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto podmienky stanovujú podmienky rezervácie a krátkodobého prenájmu priestorov, ktoré sú k dispozícii v hoteli Villa Coaster. V rámci služby krátkodobého prenájmu bytu sa Villa Coaster zaväzuje poskytnúť klientovi byt a klient sa zaväzuje zaplatiť odmenu a dodržiavať pravidlá stanovené v týchto podmienkach.

1.2. Pred uskutočnením rezervácie je zákazník povinný prečítať si tieto podmienky. Vykonanie rezervácie znamená súhlas s jej obsahom.

1.3. Villa Coaster vyhlasuje, že je vlastníkom právneho titulu k apartmánu, ktorý je predmetom zmluvy uzavretej s klientom, a že je oprávnená poskytovať službu dočasného sprístupnenia apartmánu na turistické alebo rekreačné účely.

1.4. Villa Coaster informuje klientov, že na základe čl. 38 ods. 12 zákona z 30. mája 2014. o právach spotrebiteľa, v prípade zmluvy o poskytovaní ubytovacích služieb na iné účely ako na bývanie nemá spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, čo zákazník týmto berie na vedomie.

2§ – Definície

2.1.
Plocha
– byt, ktorý ponúka Villa Coaster a ktorý je podrobne opísaný na www.villacoaster.pl alebo iných sprostredkovateľských portáloch a ktorý je predmetom rezervácie;

2.2.
Villa Coaster
– Villa Coaster Grzegorz Urbańczyk;

2.3.
Klient
– hosť, fyzická osoba (staršia ako 18 rokov) alebo právnická osoba, ktorá je zmluvnou stranou zmluvy o krátkodobom prenájme bytu alebo ktorá vyjadrí želanie využívať služby Villa Coaster rezerváciou vybraného bytu;

2.4.
Predpisy
– tieto Pravidlá krátkodobého prenájmu;

2.5.
Rezident
– osoba určená spoločnosťou Villa Coaster, ktorá je oprávnená dodať a prevziať apartmán od klienta, ako aj vykonávať ďalšie činnosti uvedené v týchto pravidlách;

2.6.
Webová stránka
– webová stránka www.villacoaster.pl alebo akákoľvek iná webová stránka, prostredníctvom ktorej je sprístupnená možnosť uskutočniť rezerváciu;

2.7. Rezervácia – úkon spočívajúci vo výbere Apartmánu a termínu pobytu v Apartmáne Klientom, prípadne ďalších podmienok takéhoto pobytu, vykonaný prostredníctvom Internetovej stránky alebo telefonicky, ktorým sa uzatvára zmluva medzi Villa Coaster a Klientom o prenájme Apartmánu v súlade s ponukou a za podmienok uvedených v Pravidlách.

3§ – Rezervácia

3.1. Vykonaním rezervácie súhlasíte s obsahom týchto podmienok.

3.2. Rezerváciu apartmánu je možné vykonať takto:

 • prostredníctvom www.villacoaster.pl;
 • telefonicky na čísle: +48 661 598 733
 • prostredníctvom sprostredkovateľského portálu spolupracujúceho so spoločnosťou Villa Coaster.

3.3. Zákazník je povinný počas procesu rezervácie poskytnúť tieto informácie:

 • dátum pobytu (dátum registrácie a dátum zrušenia registrácie),
 • vybraný apartmán,
 • kontaktné údaje (meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, e-mailová adresa),
 • počet osôb v apartmáne s tým, že tento počet nesmie prekročiť povolený počet osôb uvedený v ponuke,
 • plánovaný čas príchodu,
 • ďalšie služby.

3.4 Potvrdenie rezervácie zo strany Villa Coaster sa uskutoční doručením správy s informáciami o potvrdení rezervácie, zhrnutím ponuky a stanovením celkovej ceny služby na e-mailovú adresu, ktorú klient uviedol počas procesu rezervácie.

4§ – Rezervačný poplatok

4.1. Zákazník, ktorý uskutočňuje rezerváciu prostredníctvom webovej stránky, je povinný zaplatiť celkovú cenu služby uvedenú v súhrne rezervácie podľa pokynov v rezervačnom paneli.

4.2. V prípade telefonickej rezervácie je klient povinný na potvrdenie rezervácie bezodkladne zaplatiť rezervačný poplatok bankovým prevodom na účet uvedený v potvrdení rezervácie (vo výške minimálne 30 % z ceny služby). Ak túto platbu nedostanete do 15:00 nasledujúceho dňa oprávňuje Villa Coaster zrušiť rezerváciu. Zostatok poplatku za služby je potrebné uhradiť najneskôr 7 dní pred dohodnutým dátumom začiatku pobytu v byte. V prípade telefonickej rezervácie, ak do dátumu začiatku pobytu zostáva menej ako 7 dní, je klient povinný uhradiť celú hodnotu rezervácie v čase rezervácie, pričom v názve platby uvedie názov bytu, dátum pobytu a číslo rezervácie. Číslo účtu, na ktorý sa má prevod vykonať, je: 10 1050 1302 1000 0097 8236 7842 a príjemcom je Villa Coaster Grzegorz Urbańczyk.

4.3. Všetky platby medzi klientom a spoločnosťou Villa Coaster sa uskutočňujú bezhotovostne a priamo na bankový účet spoločnosti Villa Coaster Grzegorz Urbańczyk 10 1050 1302 1000 0097 8236 7842

5§ – Zmena/zrušenie rezervácie

5.1. Opätovná rezervácia je možná len v prípade, že byt ešte nie je rezervovaný v novom termíne, ktorý si zákazník vybral. Ak je cena služby v novom termíne vyššia ako v predchádzajúcom termíne, klient je povinný uhradiť rozdiel v cene služby. Ak je cena služby v novom termíne nižšia ako v predchádzajúcom, Villa Coaster vráti klientovi rozdiel v cene služby do 14 dní. Zmena rezervácie je možná najneskôr 7 dní pred plánovaným termínom začiatku pobytu.

5.2. Zrušenie rezervácie zo strany klienta je možné do 7 dní pred plánovaným dátumom začiatku pobytu. V takomto prípade bude zákazníkovi vrátený rezervačný poplatok znížený o poplatok účtovaný prevádzkovateľom platby (približne 1,5 % z hodnoty platby) do 7 pracovných dní na uvedené číslo bankového účtu. V prípade zrušenia rezervácie po uvedenom dátume sa rezervačný poplatok nevracia.

5.3. Rezerváciu môže klient zrušiť z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, ako je napríklad chyba v byte, chyba v rezervačnom systéme alebo stiahnutie bytu z ponuky. V takom prípade bude klientovi ponúknutý byt porovnateľného štandardu alebo možnosť bezplatne zrušiť rezerváciu.

5.4. V prípade nepredvídateľných okolností, ktoré sa vyskytnú v byte rezervovanom klientom a ktorých následky nie je možné odstrániť, môže Villa Coaster ponúknuť klientovi náhradný byt podobného štandardu. Zákazník má právo odstúpiť od rezervácie s povinnosťou vrátiť všetky uskutočnené platby na uvedený bankový účet.

6§ – Check-in a check-out

6.1. Hotelový deň začína o 16:00 v deň začiatku pobytu (check-in) a končí o 10:00 v deň ukončenia pobytu (check-out) podľa rezervácie.

6.2. Registrácia je samoobslužná na základe pokynov zaslaných v deň príchodu na telefónne číslo uvedené pri rezervácii.

6.3. V deň odhlásenia je klient povinný zanechať kľúče od bytu, diaľkové ovládače a parkovacie karty (ak boli vydané) v súlade s pokynmi zaslanými v deň prihlásenia. V prípade nedodržania tohto pravidla môžu byť klientovi účtované náklady, ktoré vznikli spoločnosti Villa Coaster.

6.4. Villa Coaster si vyhradzuje právo účtovať zálohu vo výške 500 PLN ako zábezpeku za váš pobyt. Záloha sa vracia v plnej výške v deň odchodu, ak nedošlo k poškodeniu bytu. Výška zálohy sa môže líšiť v závislosti od charakteru pobytu a počtu osôb. Zrážky zo zálohy nevylučujú možnosť uplatnenia nároku na náhradu škody a ušlého potenciálneho príjmu, ktorého hodnota prevyšuje vybratú zálohu.

6.5. Odmietnutie apartmánu a zrušenie rezervácie:
Villa Coaster si vyhradzuje právo odmietnuť apartmán a zrušiť rezerváciu osobám, ktoré sú pod vplyvom alkoholu, omamných látok, správajú sa agresívne a predstavujú bezprostredné nebezpečenstvo pre ostatné osoby a majetok. Villa Coaster môže tiež odmietnuť uvoľniť apartmán klientom, ktorí počas predchádzajúceho pobytu hrubo porušili zmluvné podmienky, a to aj v prípade, že majú neuhradené platby.

6.6. Kontrola technického stavu bytu pred jeho opustením:
Villa Coaster si vyhradzuje právo skontrolovať technický stav apartmánu pred jeho opustením. Ak sa zistí, že počas pobytu klienta došlo k poškodeniu, klient je povinný uhradiť náklady na opravu v plnej výške najneskôr v deň odhlásenia.

6.7. Skorý odchod:
Predčasný odchod z dôvodov, ktoré nie sú na strane Villa Coaster, neoprávňuje klienta požadovať vrátenie peňazí za nevyužité služby.

7§ – Povinnosti klienta počas jeho pobytu v byte

7.1. Účel využitia bytu:
Klient sa zaväzuje využívať byt výlučne na turistické alebo rekreačné účely a nesmie byt prenechať do podnájmu alebo bezplatného užívania tretej osobe.

7.2. Hlásenie nezrovnalostí:
Okamžite po ubytovaní by mal klient nahlásiť akékoľvek nezrovnalosti zistené v apartmáne, v opačnom prípade mu môžu byť účtované náklady na opravu zistených škôd.

7.3. Nočné ticho:
V byte platí zákaz vychádzania od 22:00 do 6:00. Porušovanie všeobecne uznávaných noriem spoločenského spolunažívania a rušenie susedov môže mať za následok okamžité ukončenie rezervácie zo strany Villa Coaster bez nároku na náhradu za nevyužitý čas pobytu.

7.4. Zákaz podujatí:
Organizovanie akýchkoľvek večierkov v apartmánoch je zakázané. Porušenie tohto zákazu môže mať za následok okamžité ukončenie rezervácie zo strany prenajímateľa bez nároku na náhradu za nevyužitý čas pobytu.

7.5. Zákaz fajčenia:
Fajčenie, stimulanty a elektronické cigarety sú v byte prísne zakázané. Nedodržanie tohto zákazu môže mať za následok dodatočný poplatok vo výške 500 GBP, pričom Villa Coaster má právo požadovať náhradu škody podľa všeobecných pravidiel.

7.6. Bezpečnosť apartmánu:
Zákazníci sú povinní riadne zabezpečiť apartmán, pri odchode zamknúť vchodové dvere a okná a starostlivo uschovať kľúče. Vynášanie vecí z apartmánu nie je povolené.

7.7. Udržiavanie stavu bytu:
Klient je zodpovedný za udržiavanie apartmánu v nepoškodenom stave nad rámec bežného opotrebovania. V deň odhlásenia sú hostia povinní vyhodiť odpadky do košov pred budovou.

7.8. Právo na prístup do apartmánu:
Villa Coaster alebo určená osoba má právo vstúpiť do apartmánu za účelom odstránenia poruchy alebo v prípade dôvodného podozrenia z porušenia zmluvných podmienok zo strany klienta.

7.9. Prevádzka vodovodných batérií, armatúr a elektrických zariadení:
Zákazník je zodpovedný za správnu prevádzku vodovodných batérií, armatúr a elektrických spotrebičov. Vzhľadom na protipožiarne predpisy klient nesmie používať elektrické spotrebiče, ktoré nie sú vybavením, s výnimkou počítača, holiaceho strojčeka, sušiča vlasov a nabíjačky telefónu.

7.10. Zodpovednosť za predmety ponechané v apartmáne:
Villa Coaster nezodpovedá za predmety ponechané v apartmáne. Vrátenie nájdeného tovaru je možné len na náklady zákazníka.

7.11. Zodpovednosť za hostí:
Klient je zodpovedný za konanie a opomenutie všetkých hostí, ktorí s ním bývajú v apartmáne, akoby boli jeho vlastnými.

8§ – Doplnkové služby:

8.1. Zákazník má možnosť objednať si ďalšie služby podľa nižšie uvedeného cenníka:

 • Pobyt s domácim zvieraťom – 50 PLN/deň/zviera, k dispozícii len vo vybraných apartmánoch a po predchádzajúcej dohode,
 • služba výmeny posteľnej bielizne a uterákov – cena sa určuje individuálne v závislosti od počtu hostí. Dátum a čas služby je potrebné dohodnúť aspoň jeden deň vopred a potvrdiť ho spoločnosťou Villa Coaster,
 • Služba čistenia bytu – 200 PLN, jednorazová služba.

8.2. Ďalšie služby sa poskytujú po prijatí potvrdenia o platbe na účet Villa Coaster Grzegorz Urbańczyk: 10 1050 1302 1000 0097 8236 7842.

9§ – Pobyt domácich zvierat:

9.1. Domáce zvieratá sú povolené len vo vybraných bytoch. Personál apartmánu má právo odmietnuť poskytnutie apartmánu zákazníkom, ktorí si so sebou priniesli domáce zviera bez predchádzajúcej dohody.

9.2. Vyžaduje sa knižka potvrdzujúca aktuálne očkovanie zvierat. Pre všetky domáce zvieratá by sa mala vziať posteľ/klietka atď. Domáce zvieratá nie sú povolené na pohovkách, gaučoch, kreslách atď.

9.3. Za pobyt domácich zvierat sa účtuje príplatok podľa cenníka doplnkových služieb, ktorý je splatný pred príchodom na účet Villa Coaster Grzegorz Urbańczyk: 10 1050 1302 1000 0097 8236 7842. V prípade ubytovania viac ako jedného zvieraťa si Villa Coaster vyhradzuje právo účtovať dodatočnú zálohu vo výške 1000 PLN.

9.4. Majiteľ je povinný po svojom zvierati upratať.

9.5. Klient je plne zodpovedný za pobyt zvieraťa a prípadné škody ním spôsobené, vrátane najmä čistenia kobercov, kresiel, pohoviek od chlpov alebo odstraňovania nepríjemných pachov.

9.6. Ak stav apartmánu v deň odhlásenia neumožňuje pobyt ďalších osôb, klientovi bude uložená pokuta vo výške dvojnásobku dennej ceny apartmánu.

10§ – Zodpovednosť:

10.1. Villa Coaster nezodpovedá za nepríjemnosti spôsobené počas vášho pobytu, ktoré súvisia s:

 • prerušenie dodávok médií z dôvodov, ktoré spoločnosť Villa Coaster nemôže ovplyvniť,
 • hluk zo susedných nehnuteľností.

10.2. Villa Coaster nezodpovedá za stratu alebo poškodenie akéhokoľvek vozidla, ktoré klient ponechá na vonkajších parkovacích miestach.

10.3. Klient zodpovedá za všetky škody spôsobené jeho konaním, ktoré vznikli v dôsledku používania platených alebo neplatených atrakcií, ktoré sa nachádzajú v priestoroch, kde si klient prenajíma byt.

10.4. Klient je povinný bezodkladne nahlásiť akúkoľvek škodu, ktorú spôsobil počas svojho pobytu, a bezodkladne uhradiť jej ekvivalent. Klient je tiež plne zodpovedný za všetky škody spôsobené osobami, ktoré sa v apartmáne zdržiavajú s jeho súhlasom alebo vedomím. Ak škoda bráni ďalšiemu prenájmu, zákazník dodatočne finančne zodpovedá za každý deň vylúčený z prenájmu vo výške dvojnásobku aktuálnej ceny za príslušný apartmán.

10.5. Ak je byt znečistený zvratkami, klient je povinný na žiadosť Villa Coaster uhradiť náklady na čistenie kobercov a iných znečistených materiálov – vo výške 1 500 PLN.

10.6. V apartmánoch a na schodiskách je zakázané fajčiť cigarety, iné tabakové výrobky, stimulanty, ako aj používať sviečky. Porušenie zákazu oprávňuje spoločnosť Villa Coaster na uloženie zmluvnej pokuty vo výške 500 PLN.

10.7. V prípade nevrátenia apartmánu po skončení rezervácie je klient povinný zaplatiť dvojnásobok aktuálnej ceny za príslušný apartmán, ako je uvedené na www.villacoaster.pl, za každý deň po dátume ukončenia rezervácie.

10.8. Pri odchode je klient povinný odovzdať všetky poskytnuté kľúče alebo vstupné karty a diaľkové ovládače. V prípade neodovzdania bude klientovi účtovaný poplatok 500 PLN (kľúče, vstupná karta), resp. 500 PLN (diaľkové ovládanie).

10.9. V byte sa nemôže ubytovať viac osôb, ako je počet uvedený pri rezervácii. Ak je počet osôb vyšší, klientovi bude účtovaný príplatok 200 PLN za každú ďalšiu osobu a noc.

10.10. V prípade, že škoda presiahne hodnotu pokuty alebo príplatku vyhradeného v týchto zmluvných podmienkach, Villa Coaster je oprávnená požadovať náhradu škody na základe všeobecných zásad.

10.11. V prípade neoprávnenej návštevy prenajatého bytu zamestnancom spoločnosti Villa Coaster sa účtuje dodatočný poplatok vo výške 300 PLN, ktorý vyberie poverený zamestnanec spoločnosti Villa Coaster v deň príchodu.

11§ – Kontaktné údaje

11.1. Kancelária Villa Coaster , ktorá sa nachádza na adrese: Polanka Wielka 32-607, ul. Jedľa 11.

11.2. Kanceláriu môžete kontaktovať na telefónnom čísle +48 661 598 733 alebo +48 505 186 614.

12.3. Poštová adresa je sídlo spoločnosti Villa Coaster, ako je uvedené v doložke. 11.1. Rokovací poriadok.

12§ – Záverečné ustanovenia

12.1. Rozhodným právom pre spory medzi spoločnosťou Villa Coaster a klientom je poľské právo.

12.2. Akékoľvek spory bude riešiť súd príslušný podľa sídla spoločnosti Villa Coaster.