1§ – Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki rezerwacji i usługi krótkoterminowego najmu lokali dostępnych w ofercie Villa Coaster. W ramach usługi krótkoterminowego najmu apartamentu, Villa Coaster zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi Apartamentu, a Klient zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia oraz przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

1.2. Przed dokonaniem rezerwacji Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem jego treści.

1.3. Villa Coaster oświadcza, że posiada tytuł prawny do Apartamentu, będącego przedmiotem umowy zawartej z Klientem oraz jest uprawniona do świadczenia usługi czasowego udostępniania Apartamentu na cele turystyczne lub wypoczynkowe.

1.4. Villa Coaster informuje Klientów, iż na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w przypadku umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, co Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości.

2§ – Definicje

2.1. Apartament – lokal mieszkalny, będący w ofercie Villa Coaster, opisany szczegółowo na stronie www.villacoaster.pl lub innych portalach pośredniczących, będący przedmiotem rezerwacji;

2.2. Villa Coaster – Villa Coaster Grzegorz Urbańczyk, 32-607 Polanka Wielka, ul. Jodłowa 11, NIP: 5512084801

2.3. Klient – gość, osoba fizyczna (mająca ukończony 18 rok życia) lub osoba prawna, będąca stroną umowy krótkotrwałego najmu apartamentu lub wyrażająca chęć skorzystania z usług Villa Coaster poprzez dokonanie rezerwacji wybranego apartamentu;

2.4. Regulamin – niniejszy Regulamin najmu krótkotrwałego;

2.5. Rezydent – osoba wyznaczona przez Villa Coaster, upoważniona do wydania i odbioru Apartamentu od Klienta, a także do innych czynności określonych niniejszym Regulaminem;

2.6. Serwis internetowy – strona internetowa www.villacoaster.pl lub inna strona internetowa, za pośrednictwem której udostępniona jest możliwość dokonania Rezerwacji;

2.7. Rezerwacja – czynność polegająca na wyborze Apartamentu oraz daty pobytu w Apartamencie przez Klienta i ewentualnie innych warunków takiego pobytu, dokonywana za pośrednictwem Serwisu internetowego lub telefonicznie, poprzez którą to czynność zostaje zawarta umowa pomiędzy Villa Coaster a Klientem na wynajem Lokalu zgodnie z ofertą oraz na zasadach określonych w Regulaminie.

3§ – Rezerwacja

3.1. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem treści Regulaminu.

3.2. Rezerwacji Apartamentu można dokonać w następujący sposób:

 • za pośrednictwem strony internetowej www.villacoaster.pl;
 • za pośrednictwem telefonu pod numerem: +48 661 598 733
 • za pomocą współpracującego z Villa Coaster portalu pośredniczącego.

3.3. W trakcie rezerwacji Klient zobowiązany jest do podania następujących informacji:

 • termin pobytu (data zameldowania oraz wymeldowania),
 • wybrany Apartament,
 • dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail),
 • liczba osób w Apartamencie, z tym zastrzeżeniem, że nie może ona przekraczać dopuszczalnej liczby osób wskazanej w ofercie,
 • planowana godzina przybycia,
 • usługi dodatkowe.

3.4 Potwierdzenie Rezerwacji przez Villa Coaster następuje poprzez doręczenie na adres poczty elektronicznej, udostępniony przez Klienta podczas procesu rezerwacji, wiadomości z informacją o potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji, podsumowaniu oferty oraz określeniu całkowitej ceny usługi.

4§ – Opłata rezerwacyjna

4.1. Klient dokonujący rezerwacji przez Serwis internetowy zobowiązany jest do uiszczenia całkowitej ceny usługi, jaką wskazano w podsumowaniu rezerwacji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w panelu rezerwacyjnym.

4.2. W przypadku rezerwacji telefonicznej, w celu jej potwierdzenia, Klient zobowiązany jest do natychmiastowego uiszczenia opłaty rezerwacyjnej poprzez przelew bankowy na rachunek wskazany w potwierdzeniu rezerwacji (w wysokości min. 30% wartości ceny usługi). Brak zaksięgowania powyższej wpłaty do godz. 15:00 następnego dnia uprawnia Villa Coaster do anulowania rezerwacji. Pozostałą kwotę opłaty za usługę należy wpłacić nie później niż 7 dni przed ustaloną datą rozpoczęcia pobytu w apartamencie. W przypadku rezerwacji telefonicznej, jeżeli pozostaje mniej niż 7 dni do daty rozpoczęcia pobytu, Klient zobowiązany jest wpłacić pełną wartość rezerwacji w momencie jej składania, podając w tytule płatności nazwę apartamentu, termin pobytu oraz numer rezerwacji. Numer rachunku, na który należy dokonać przelewu to: 10 1050 1302 1000 0097 8236 7842, a odbiorcą jest Villa Coaster Grzegorz Urbańczyk.

4.3. Wszelkie płatności pomiędzy Klientem a Villa Coaster realizowane są bezgotówkowo i bezpośrednio na rachunek bankowy Villa Coaster Grzegorz Urbańczyk 10 1050 1302 1000 0097 8236 7842

5§ – Zmiana/Anulowanie Rezerwacji

5.1. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy w wybranym przez Klienta nowym terminie apartament nie został jeszcze zarezerwowany. W przypadku, gdy cena usługi w nowym terminie jest wyższa niż dotychczasowa, Klient zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie usługi. Jeśli cena usługi w nowym terminie jest niższa niż dotychczasowa, Villa Coaster zwróci Klientowi różnicę w cenie usługi w ciągu 14 dni. Zmiana rezerwacji jest możliwa do 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia pobytu w apartamencie.

5.2. Anulowanie rezerwacji przez Klienta jest możliwe do 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia pobytu w apartamencie. W takim przypadku wpłacona przez Klienta opłata rezerwacyjna, pomniejszona o opłatę pobieraną przez operatora płatności (ok. 1,5% wartości wpłaty), zostaje zwrócona w ciągu 7 dni roboczych na wskazany numer konta bankowego. W przypadku anulowania rezerwacji po wskazanym terminie, opłata rezerwacyjna nie zostanie zwrócona.

5.3. Rezerwacja może zostać anulowana przez Klienta z przyczyn niezależnych od niego, takich jak awaria w apartamencie, błąd systemu rezerwacyjnego czy wycofanie apartamentu z oferty. W takim przypadku Klientowi proponowany zostanie apartament o porównywalnym standardzie lub możliwość bezpłatnej rezygnacji z rezerwacji.

5.4. W przypadku wystąpienia w apartamencie, zarezerwowanym przez Klienta, niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można usunąć, Villa Coaster może zaoferować Klientowi apartament zastępczy o zbliżonym standardzie. Klient ma prawo odstąpić od rezerwacji z obowiązkiem zwrotu wszystkich wpłaconych należności na wskazany rachunek bankowy.

6§ – Zameldowanie i wymeldowanie

6.1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu rozpoczęcia pobytu (zameldowania) i kończy o godzinie 10:00 w dniu zakończenia pobytu (wymeldowania), zgodnie z rezerwacją.

6.2. Zameldowanie odbywa się samoobsługowo na podstawie instrukcji przesłanej w dniu przyjazdu na wskazany numer telefonu podany przy rezerwacji.

6.3. W dniu wymeldowania Klient zobowiązany jest zostawić klucze do apartamentu oraz ewentualne piloty i karty parkingowe (jeżeli zostały wydane) zgodnie z instrukcjami przesłanymi w dniu zameldowania. Niedotrzymanie tej zasady może skutkować obciążeniem Klienta kosztami poniesionymi przez Villa Coaster.

6.4. Villa Coaster zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji w wysokości 500 zł jako zabezpieczenia pobytu. Depozyt jest zwracany w dniu wyjazdu w pełnej kwocie, o ile nie wyrządzono szkód w apartamencie. Wysokość kaucji może się różnić w zależności od charakteru pobytu i liczby osób. Potrącenia z kaucji nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych szkód oraz utraconych potencjalnych dochodów, których wartość przewyższa pobraną kaucję.

6.5. Odmowa wydania Apartamentu i anulowanie Rezerwacji:
Villa Coaster zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Apartamentu i anulowania Rezerwacji dla osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie oraz stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia. Villa Coaster może również odmówić wydania Apartamentu Klientom, którzy rażąco naruszyli Regulamin podczas poprzedniego pobytu, w tym także w przypadku posiadania nieuregulowanych płatności.

6.6. Sprawdzenie stanu technicznego Apartamentu przed wymeldowaniem:
Przed wymeldowaniem, Villa Coaster zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego Apartamentu. Jeśli stwierdzone zostaną szkody powstałe podczas pobytu Klienta, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy w całości, najpóźniej w dniu wymeldowania.

6.7. Wcześniejszy wyjazd:
Wcześniejszy wyjazd z przyczyn nieleżących po stronie Villa Coaster nie uprawnia do żądania zwrotu kosztów za niewykorzystane świadczenia.

7§ – Obowiązki klienta podczas pobytu w apartamencie

7.1. Cel użytkowania Apartamentu:
Klient zobowiązuje się korzystać z Apartamentu wyłącznie w celach turystycznych lub wypoczynkowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie jakimkolwiek osobom trzecim.

7.2. Zgłaszanie nieprawidłowości:
Niezwłocznie po zameldowaniu Klient powinien zgłosić wszelkie stwierdzone nieprawidłowości w Apartamencie, w przeciwnym razie może to skutkować obciążeniem Klienta kosztami napraw stwierdzonych szkód.

7.3. Cisza nocna:
W Apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00. Naruszenie powszechnie przyjętych norm współżycia społecznego i zakłócanie spokoju sąsiadów może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem Rezerwacji przez Villa Coaster, bez zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu.

7.4. Zakaz organizacji imprez:
Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w Apartamentach jest zabronione. Złamanie tego zakazu może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem Rezerwacji przez Wynajmującego, bez zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu.

7.5. Zakaz palenia:
W Apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, używek oraz e-papierosów. Nieważenie się tego zakazu może skutkować dodatkową opłatą w wysokości 500 zł, przy jednoczesnym zachowaniu prawa Villa Coaster do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

7.6. Zabezpieczenie Apartamentu:
Klienci zobowiązani są do należytego zabezpieczenia Apartamentu, zamykania drzwi wejściowych i okien przy opuszczaniu, oraz starannego przechowywania kluczy. Wynoszenie rzeczy z Apartamentu jest zabronione.

7.7. Utrzymanie stanu Apartamentu:
Klient odpowiada za utrzymanie Apartamentu w stanie nienaruszonym poza normalnym zużyciem. W dniu wymeldowania, Goście są zobowiązani do wyrzucenia śmieci do pojemników na zewnątrz budynku.

7.8. Prawo wstępu do Apartamentu:
Villa Coaster lub osoba wyznaczona ma prawo wstępu do Apartamentu w celu usunięcia awarii lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia Regulaminu przez Klienta.

7.9. Obsługa baterii, armatury i urządzeń elektrycznych:
Klient ma obowiązek należytej obsługi baterii, armatury i urządzeń elektrycznych. Z powodu przepisów przeciwpożarowych, Klient nie może używać urządzeń elektrycznych niebędących wyposażeniem, z wyjątkiem komputera, maszynki do golenia, suszarki do włosów i ładowarki do telefonu.

7.10. Odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w Apartamencie:
Villa Coaster nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Apartamencie. Ewentualny zwrot rzeczy znalezionych możliwy jest wyłącznie na koszt Klienta.

7.11. Odpowiedzialność za gości:
Klient odpowiada za działania i zaniechania wszystkich gości przebywających wspólnie z nim w Apartamencie, jak za swoje własne.

8§ – Usługi dodatkowe:

8.1. Klient ma możliwość zamówienia usług dodatkowych według poniższego cennika:

 • pobyt zwierzęcia domowego – 50 zł/doba/zwierzę, dostępny wyłącznie w wybranych Apartamentach i po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • usługa wymiany pościeli oraz ręczników – cena ustalana indywidualnie w zależności od liczby gości. Termin oraz godzina usługi muszą być uzgodnione najpóźniej jeden dzień wcześniej oraz potwierdzone przez Villa Coaster,
 • usługa sprzątania apartamentu – 200 zł, usługa jednorazowa.

8.2. Usługi dodatkowe są realizowane po otrzymaniu potwierdzenia płatności na konto Villa Coaster Grzegorz Urbańczyk: 10 1050 1302 1000 0097 8236 7842.

9§ – Pobyt zwierząt domowych:

9.1. Wyłącznie w wybranych Apartamentach istnieje możliwość przebywania zwierząt domowych. Obsługa Apartamentu ma prawo odmówić jego udostępnienia Klientom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe bez uprzedniego uzgodnienia.

9.2. Jest wymagana książeczka potwierdzająca aktualne szczepienia zwierząt. Dla wszystkich zwierząt domowych powinno być zabrane legowisko/klatka kennelowa itp. Zabrania się przebywania zwierząt na kanapach, sofach, fotelach itp.

9.3. Za pobyt zwierząt pobierana jest dodatkowa opłata, zgodnie z cennikiem Usług dodatkowych i płatna przed przyjazdem na konto Villa Coaster Grzegorz Urbańczyk: 10 1050 1302 1000 0097 8236 7842. W przypadku więcej niż jednego zwierzęcia Villa Coaster zastrzega sobie prawo do pobrania dodatkowej kaucji w wysokości 1000 zł.

9.4. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu.

9.5. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za pobyt zwierzęcia oraz ewentualne szkody przez niego poczynione, w tym w szczególności za czyszczenie dywanów, foteli, kanap z sierści lub usuwanie nieprzyjemnego zapachu.

9.6. W przypadku gdy w dniu wymeldowania, stan Apartamentu uniemożliwia pobyt kolejnym osobom, na Klienta zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości dwukrotności ceny za dobę Apartamentu.

10§ – Odpowiedzialność:

10.1. Villa Coaster nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności, powstałe podczas pobytu, związane z:

 • przerwaniem dostawy mediów z przyczyn niezależnych od Villa Coaster,
 • hałasem z nieruchomości sąsiednich.

10.2. Villa Coaster nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdu pozostawionego przez Klienta na zewnętrznych miejscach parkingowych.

10.3. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie spowodowane swoim działaniem szkody wynikające z korzystania z odpłatnych lub nieodpłatnych atrakcji, które znajdują się na terenie obiektu, w którym Klient wynajmuje apartament.

10.4. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu oraz niezwłocznego pokrycia ich równowartości. Klient ponosi również pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą lub wiedzą w Apartamencie. Jeżeli zniszczenia uniemożliwiają dalszy najem, Klient dodatkowo ponosi finansową odpowiedzialność za każdy dzień wyłączony z wynajmu, w wysokości dwukrotnej aktualnej ceny za dany Apartament.

10.5. W przypadku zanieczyszczenia apartamentu wymiocinami Klient zobowiązany jest, na żądanie Villa Coaster, do pokrycia kosztów czyszczenia dywanów oraz innych zanieczyszczonych materiałów – w kwocie 1500 zł.

10.6. Palenie papierosów, innych wyrobów tytoniowych, używek w Apartamentach oraz na klatkach schodowych, a także używanie świec jest zabronione. Naruszenie zakazu, uprawnia Villa Coaster do nałożenia kary umownej w wysokości 500 zł.

10.7. W razie niedokonania zwrotu Apartamentu po zakończeniu rezerwacji, Klient zobowiązany jest do zapłaty dwukrotności aktualnej ceny za dany Apartament, określonej na stronie www.villacoaster.pl, za każdą dobę po dacie zakończenia rezerwacji.

10.8. Podczas wymeldowania Klient zobowiązany jest do oddania wszystkich udostępnionych kluczy lub kart wejściowych oraz pilotów. W przypadku nieoddania, Klient ponosi opłatę odpowiednio 500 zł (klucze, karta wejściowa) oraz 500 zł (pilot).

10.9. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób niż podana podczas rezerwacji. Jeżeli liczba osób będzie większa, Klient zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 200 zł za każdą dodatkową osobę za każdą dobę.

10.10. W przypadku jeżeli szkoda przekracza wartość zastrzeżonej w niniejszym Regulaminie kary lub opłaty dodatkowej, Villa Coaster uprawnione jest do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

10.11. W razie nieuzasadnionego wezwania pracownika Villa Coaster do wynajmowanego apartamentu zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 300zł, która będzie pobierana przez uprawnionego pracownika Villa Coaster w dniu przyjazdu.

11§ – Dane kontaktowe

11.1. Biuro Villa Coaster , mieści się pod adresem: 32-607 Polanka Wielka, ul. Jodłowa 11.

11.2. Kontakt telefoniczny z biurem możliwy jest pod numerem telefonu: +48 661 598 733 lub +48 505 186 614.

12.3. Adresem korespondencyjnym jest siedziba Villa Coaster, wskazana w pkt. 11.1. Regulaminu.

12§ – Postanowienia końcowe

12.1. Prawem właściwym dla sporów między Villa Coaster a Klientem jest prawo polskie.

12.2. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Villa Coaster.