1§ – Obecná ustanovení

1.1. Tyto smluvní podmínky stanoví podmínky rezervace a krátkodobého pronájmu prostor, které jsou k dispozici v hotelu Villa Coaster. V rámci služby krátkodobého pronájmu bytu se Villa Coaster zavazuje dát klientovi k dispozici byt a klient se zavazuje platit odměnu a dodržovat pravidla stanovená v těchto podmínkách.

1.2. Před provedením rezervace je zákazník povinen seznámit se s těmito podmínkami. Provedení rezervace znamená souhlas s jejím obsahem.

1.3. Villa Coaster prohlašuje, že je držitelem právního titulu k apartmánu, který je předmětem smlouvy uzavřené s klientem, a že je oprávněna poskytovat službu dočasného zpřístupnění apartmánu pro turistické nebo rekreační účely.

1.4. Villa Coaster informuje klienty, že na základě čl. 38 odst. 12 zákona ze dne 30. května 2014. o právech spotřebitelů, v případě smlouvy o poskytování ubytovacích služeb, které nejsou určeny k bydlení, není spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory, což zákazník tímto bere na vědomí.

2§ – Definice

2.1.
Plocha
– byt nabízený společností Villa Coaster, podrobně popsaný na www.villacoaster.pl nebo jiných zprostředkovatelských portálech, který je předmětem rezervace;

2.2.
Villa Coaster
– Villa Coaster Grzegorz Urbańczyk;

2.3.
Klient
– host, fyzická osoba (starší 18 let) nebo právnická osoba, která je smluvní stranou smlouvy o krátkodobém pronájmu bytu nebo která projeví přání využít služeb Villa Coaster rezervací vybraného bytu;

2.4.
Předpisy
– tyto předpisy pro krátkodobý pronájem;

2.5.
Rezident
– osoba jmenovaná společností Villa Coaster, která je oprávněna předávat a přebírat apartmán od klienta a vykonávat další činnosti uvedené v těchto pravidlech;

2.6.
Webové stránky
– webové stránky www.villacoaster.pl nebo jakékoli jiné webové stránky, jejichž prostřednictvím je možné provést rezervaci;

2.7. Rezervace – úkon spočívající ve výběru Apartmánu a termínu pobytu v Apartmánu Klientem, případně dalších podmínek takového pobytu, provedený prostřednictvím Webových stránek nebo telefonicky, kterým je uzavřena smlouva mezi Villa Coaster a Klientem o pronájmu Apartmánu v souladu s nabídkou a za podmínek uvedených v Pravidlech.

3§ – Rezervace

3.1. Provedením rezervace souhlasíte s obsahem smluvních podmínek.

3.2. Rezervace apartmánu lze provést následujícím způsobem:

 • prostřednictvím www.villacoaster.pl;
 • telefonicky na čísle: +48 661 598 733
 • prostřednictvím zprostředkovatelského portálu spolupracujícího se společností Villa Coaster.

3.3. Zákazník je povinen při rezervaci uvést následující údaje:

 • datum pobytu (datum registrace a datum zrušení registrace),
 • vybraný apartmán,
 • kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, e-mailová adresa),
 • počet osob ve svitu s tím, že tento počet nesmí překročit povolený počet osob uvedený v nabídce,
 • plánovaný čas příjezdu,
 • další služby.

3.4 Potvrzení rezervace ze strany Villa Coaster se uskuteční doručením zprávy s informacemi o potvrzení přijetí rezervace, shrnutí nabídky a stanovení celkové ceny služby na e-mailovou adresu, kterou klient uvedl v průběhu rezervace.

4§ – Rezervační poplatek

4.1. Zákazník, který provádí rezervaci prostřednictvím webových stránek, je povinen zaplatit celkovou cenu služby uvedenou v přehledu rezervace podle pokynů v rezervačním panelu.

4.2. V případě telefonické rezervace je klient pro potvrzení rezervace povinen neprodleně uhradit rezervační poplatek bankovním převodem na účet uvedený v potvrzení rezervace (ve výši nejméně 30 % ceny služby). Pokud tuto platbu neobdržíte do 15:00 následujícího dne opravňuje Villa Coaster ke zrušení rezervace. Zbytek poplatku za služby je třeba uhradit nejpozději 7 dní před dohodnutým datem zahájení pobytu v bytě. V případě telefonické rezervace, pokud do data zahájení pobytu zbývá méně než 7 dní, je klient povinen uhradit celou hodnotu rezervace v okamžiku rezervace a v názvu platby uvést název bytu, datum pobytu a číslo rezervace. Číslo účtu, na který má být převod proveden, je: 10 1050 1302 1000 0097 8236 7842 a příjemcem je Villa Coaster Grzegorz Urbańczyk.

4.3. Veškeré platby mezi Klientem a Villa Coaster se provádějí bezhotovostně a přímo na bankovní účet Villa Coaster Grzegorz Urbańczyk 10 1050 1302 1000 0097 8236 7842.

5§ – Změna/zrušení rezervace

5.1. Změna rezervace je možná pouze v případě, že byt ještě není rezervován na nový termín, který si zákazník zvolil. Pokud je cena služby v novém termínu vyšší než v předchozím termínu, je klient povinen uhradit rozdíl v ceně služby. Pokud je cena služby v novém termínu nižší než v předchozím termínu, Villa Coaster vrátí klientovi rozdíl v ceně služby do 14 dnů. Změna rezervace je možná nejpozději 7 dní před plánovaným začátkem pobytu.

5.2. Zrušení rezervace ze strany klienta je možné nejpozději 7 dní před plánovaným datem zahájení pobytu. V takovém případě bude zákazníkovi vrácen rezervační poplatek, snížený o poplatek účtovaný provozovatelem platebního systému (přibližně 1,5 % z hodnoty platby), do 7 pracovních dnů na uvedené číslo bankovního účtu. Pokud je rezervace zrušena po uvedeném datu, rezervační poplatek se nevrací.

5.3. Rezervace může být klientem zrušena z důvodů, které klient nemůže ovlivnit, například z důvodu závady na bytě, chyby v rezervačním systému nebo stažení bytu z nabídky. V takovém případě bude klientovi nabídnut byt srovnatelného standardu nebo možnost bezplatného zrušení rezervace.

5.4. V případě, že v bytě rezervovaném klientem nastanou nepředvídatelné okolnosti, jejichž následky nelze napravit, může Villa Coaster nabídnout klientovi náhradní byt podobného standardu. Zákazník má právo odstoupit od rezervace s povinností vrátit všechny provedené platby na uvedený bankovní účet.

6§ – Check-in a check-out

6.1. Hotelový den začíná v 16:00 v den zahájení pobytu (check-in) a končí v 10:00 v den ukončení pobytu (check-out) podle rezervace.

6.2. Check-in probíhá samoobslužně na základě pokynů zaslaných v den příjezdu na telefonní číslo uvedené při rezervaci.

6.3. V den odjezdu je klient povinen zanechat klíče od bytu, dálkové ovladače a parkovací karty (pokud byly vydány) v souladu s pokyny zaslanými v den příjezdu. Nedodržení tohoto pravidla může mít za následek, že klientovi budou účtovány náklady vzniklé společnosti Villa Coaster.

6.4. Villa Coaster si vyhrazuje právo účtovat zálohu ve výši 500 PLN jako záruku za pobyt. Záloha se vrací v plné výši v den odjezdu, pokud nedošlo k poškození bytu. Výše zálohy se může lišit v závislosti na charakteru pobytu a počtu osob. Srážky ze zálohy nevylučují možnost požadovat náhradu škody a ušlého potenciálního příjmu, jehož hodnota převyšuje vybranou zálohu.

6.5. Odmítnutí apartmánu a zrušení rezervace:
Villa Coaster si vyhrazuje právo odmítnout ubytování a zrušit rezervaci osobám, které jsou pod vlivem alkoholu, omamných látek, chovají se agresivně a představují bezprostřední nebezpečí pro ostatní osoby a majetek. Villa Coaster může rovněž odmítnout uvolnit apartmán klientům, kteří během svého předchozího pobytu hrubě porušili smluvní podmínky, a to i v případě, že mají neuhrazené platby.

6.6. Kontrola technického stavu bytu před odjezdem:
Villa Coaster si vyhrazuje právo před odjezdem zkontrolovat technický stav apartmánu. Pokud se zjistí, že během pobytu klienta došlo ke škodě, je klient povinen uhradit náklady na opravu v plné výši, a to nejpozději v den odhlášení.

6.7. Včasný odjezd:
Předčasný odjezd z důvodů, které nejsou na straně Villa Coaster, neopravňuje klienta požadovat vrácení peněz za nevyužité služby.

7§ – Povinnosti klienta během jeho pobytu v bytě

7.1. Účel užívání bytu:
Klient se zavazuje užívat byt výhradně k turistickým nebo rekreačním účelům a nesmí byt přenechat do podnájmu nebo bezplatného užívání třetí osobě.

7.2. Hlášení nesrovnalostí:
Klient by měl ihned po příjezdu nahlásit veškeré nesrovnalosti zjištěné v apartmánu, pokud tak neučiní, mohou mu být účtovány náklady na opravu zjištěných škod.

7.3. Noční ticho:
V bytě platí zákaz vycházení od 22:00 do 6:00. Porušování obecně uznávaných norem společenského soužití a rušení sousedů může mít za následek okamžité ukončení rezervace ze strany Villa Coaster bez náhrady za nevyužitou dobu pobytu.

7.4. Zákaz akcí:
Pořádání jakýchkoli večírků v apartmánech je zakázáno. Porušení tohoto zákazu může mít za následek okamžité ukončení rezervace ze strany pronajímatele bez náhrady za nevyužitou dobu pobytu.

7.5. Zákaz kouření:
V bytě je přísně zakázáno kouřit, užívat stimulanty a elektronické cigarety. Nedodržení tohoto zákazu může mít za následek dodatečný poplatek ve výši 500 liber, přičemž Villa Coaster má právo požadovat náhradu škody podle obecných pravidel.

7.6. Zabezpečení apartmánu:
Zákazníci jsou povinni apartmán řádně zabezpečit, při odchodu zamykat vstupní dveře a okna a pečlivě uschovávat klíče. Vynášení věcí z apartmánu není povoleno.

7.7. Udržování stavu apartmánu:
Klient je odpovědný za udržování apartmánu v nepoškozeném stavu nad rámec běžného opotřebení. V den odjezdu jsou hosté povinni vyhodit odpadky do odpadkových košů před budovou.

7.8. Právo na přístup do apartmá:
Villa Coaster nebo pověřená osoba má právo vstoupit do apartmánu za účelem odstranění závady nebo v případě důvodného podezření na porušení smluvních podmínek ze strany klienta.

7.9. Obsluha vodovodních baterií, armatur a elektrických zařízení:
Za správnou funkci baterií, armatur a elektrických spotřebičů odpovídá zákazník. Vzhledem k protipožárním předpisům nesmí klient používat elektrické spotřebiče, které nejsou vybavením, s výjimkou počítače, holicího strojku, fénu a nabíječky telefonu.

7.10. Odpovědnost za věci ponechané v apartmánu:
Villa Coaster neodpovídá za věci zanechané v apartmánu. Vrácení nalezených položek je možné pouze na náklady zákazníka.

7.11. Odpovědnost za hosty:
Klient odpovídá za jednání a opomenutí všech hostů, kteří s ním v apartmánu pobývají, jako by byli jeho vlastní.

8§ – Doplňkové služby:

8.1. Zákazník má možnost objednat si další služby podle níže uvedeného ceníku:

 • Pobyt s domácím mazlíčkem – 50 PLN/den/zvíře, k dispozici pouze ve vybraných apartmánech a po předchozí domluvě,
 • výměna ložního prádla a ručníků – cena se určuje individuálně podle počtu hostů. Datum a čas služby musí být dohodnuty alespoň jeden den předem a potvrzeny společností Villa Coaster,
 • Služba čištění bytu – 200 PLN, jednorázová služba.

8.2. Další služby jsou poskytovány po obdržení potvrzení o platbě na účet Villa Coaster Grzegorz Urbańczyk: 10 1050 1302 1000 0097 8236 7842.

9§ – Pobyt domácích zvířat:

9.1. Domácí zvířata jsou povolena pouze ve vybraných apartmánech. Obsluha apartmánu má právo odmítnout poskytnutí apartmánu zákazníkům, kteří si přivezli domácí zvíře bez předchozího souhlasu.

9.2. Je třeba předložit brožuru potvrzující aktuální očkování zvířat. Pro všechna domácí zvířata je třeba vzít pelíšek/klec atd. Domácí zvířata nesmí sedět na pohovkách, gaučích, křeslech apod.

9.3. Za pobyt domácích mazlíčků se účtuje příplatek podle ceníku doplňkových služeb, který je splatný před příjezdem na účet Villa Coaster Grzegorz Urbańczyk: 10 1050 1302 1000 0097 8236 7842. V případě ubytování více než jednoho zvířete si Villa Coaster vyhrazuje právo účtovat dodatečnou zálohu ve výši 1000 PLN.

9.4. Majitel je povinen po svém zvířeti uklidit.

9.5. Klient nese plnou odpovědnost za pobyt zvířete a případné škody jím způsobené, včetně zejména čištění koberců, křesel, pohovek od chlupů nebo odstraňování nepříjemných pachů.

9.6. Pokud stav apartmánu v den odhlášení znemožňuje pobyt dalších osob, bude klientovi uložena pokuta ve výši dvojnásobku denní ceny apartmánu.

10§ – Odpovědnost:

10.1. Villa Coaster neodpovídá za nepříjemnosti způsobené během vašeho pobytu, které souvisejí s:

 • přerušení dodávek veřejných služeb z důvodů, které společnost Villa Coaster nemůže ovlivnit,
 • hluk ze sousedních nemovitostí.

10.2. Villa Coaster neodpovídá za ztrátu nebo poškození jakéhokoli vozidla ponechaného klientem na venkovních parkovacích místech.

10.3. Klient odpovídá za škody způsobené jeho jednáním v důsledku užívání placených nebo neplacených atrakcí, které se nacházejí v prostorách, kde si klient pronajímá byt.

10.4. Klient je povinen neprodleně nahlásit jakoukoli škodu, kterou během svého pobytu způsobil, a neprodleně uhradit její ekvivalent. Klient je rovněž plně odpovědný za škody způsobené osobami, které se v apartmánu zdržují s jeho souhlasem nebo vědomím. Pokud škoda brání dalšímu pronájmu, nese zákazník dodatečnou finanční odpovědnost za každý den vyloučení z pronájmu ve výši dvojnásobku aktuální ceny za příslušný apartmán.

10.5. Pokud je byt znečištěn zvratky, je klient povinen na žádost Villa Coaster uhradit náklady na čištění koberců a jiných znečištěných materiálů – ve výši 1 500 PLN.

10.6. V apartmánech a na schodištích je zakázáno kouřit cigarety, jiné tabákové výrobky, stimulanty a používat svíčky. Porušení zákazu opravňuje společnost Villa Coaster k uložení smluvní pokuty ve výši 500 PLN.

10.7. V případě nevrácení apartmánu po skončení rezervace je klient povinen uhradit dvojnásobek aktuální ceny za daný apartmán, jak je uvedeno na www.villacoaster.pl, za každý den po datu ukončení rezervace.

10.8. Při odjezdu je klient povinen odevzdat všechny poskytnuté klíče nebo vstupní karty a dálkové ovladače. V případě neodevzdání bude zákazníkovi účtován poplatek 500 PLN (klíče, vstupní karta), resp. 500 PLN (dálkové ovládání).

10.9. V bytě se nemůže ubytovat více osob, než je uvedeno při rezervaci. Pokud je počet osob vyšší, bude klientovi účtován příplatek ve výši 200 PLN za každou další osobu a noc.

10.10. V případě, že škoda přesáhne hodnotu pokuty nebo příplatku vyhrazeného v těchto obchodních podmínkách, je Villa Coaster oprávněna požadovat náhradu škody na základě obecných zásad.

10.11. V případě neoprávněné návštěvy pronajatého bytu zaměstnancem společnosti Villa Coaster bude účtován dodatečný poplatek ve výši 300 PLN, který bude vybrán pověřeným zaměstnancem společnosti Villa Coaster v den příjezdu.

11§ – Kontaktní údaje

11.1. Kancelář Villa Coaster , která se nachází na adrese: Polanka Wielka 32-607, ul. Jedle 11.

11.2. Kancelář lze kontaktovat na telefonním čísle: +48 661 598 733 nebo +48 505 186 614.

12.3. Poštovní adresa je sídlo společnosti Villa Coaster, jak je uvedeno v doložce. 11.1. Jednací řád.

12§ – Závěrečná ustanovení

12.1. Rozhodným právem pro spory mezi společností Villa Coaster a klientem je polské právo.

12.2. Případné spory bude řešit soud příslušný podle sídla společnosti Villa Coaster.